top of page

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN & privacy primaprint.be 

 Algemeen

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, dien-sten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderha-vige algemene voorwaarden.

 

2. In onderhavige tekst wordt ”klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeften ”leverancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert.

 

3. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheelte aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uit-drukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen

 

4. Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welkvoorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zichtoe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het gele-verde werk te vergoeden.

 

5.Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijkwordt opgegeven.

 

6. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancierontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, in-terpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of nalevering van het werk de overdracht niet van eisen.

 

7. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grond-stoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene om-standigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant,machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.Bestellingen

 

8. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd tezijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klantis tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant ver-zoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft inge-stemd.

 

9. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake au-teursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, be-schermde produkten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaartde leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruitzouden voortspruiten.

 

10. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, cliché’s of gelijkaardig,waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid doorde leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigin-gen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier hetrecht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het in-halen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering vanhet gehele werk.Proefdruk, aansprakelijkheid

 

11. De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Dezekan geleverd worden in twee exemplaren waarvan één gedateerd en met ”goed voordruk” eigenhandig geschreven en ondertekend, aan de leverancier wordt terugge-zonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebrekenuit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon pa-pier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden af-zonderlijk in rekening gebracht.

 

12. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de le-verancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigin-gen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden dieeen wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebrachtworden.

 

13. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; ver-traging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buitenverantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen,dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier te-ruggezonden.

 

14. Als de klant digitale bestanden ter beschikking stelt zonder uitgeprinte versie, dandraagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uit-belichting. Bij digitale bestanden moet de klant zelf de originele bestanden bewarenen is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Telefonische en mon-deling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schrif-telijk werden bevestigd.Leveringstermijn

 

15. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke,door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kande leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.

 

16. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begintde termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van allematerialen, teksten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.

 

17. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijndan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.Bewaargeving, risico materialen van klant

 

18. De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, cd’s, dvd’s, digitale bestanden, cliché’s,stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als tocheen bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd wordennaargelang de belangrijkheid van de stukken.Toegestane afwijkingen

 

19. De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleverings-bedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijneveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoor-ten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en derge-lijke.Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:a) een speling van maximum 10 pct. meer of minder in oplage naargelang de groottevan de bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend

 

20. Gezien bepaalde overeenkomsten aangaande leveringen van materialen dienengetroffen te worden met toeleveringsbedrijven, kan een klant het uitvoeren van eentijdschrift of periodiek aan de leverancier slechts onttrekken mits het naleven van inacht te nemen opzegtermijnen waarvan de duur als volgt wordt bepaald:- drie maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot12 400,00 ;- zes maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot24 800,00 ;- één jaar voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer boven24 800,00 .De opzeg dient aangetekend te geschieden.

 

21. Bij niet-naleving van deze termijnen zal de klant aan de leverancier een vergoedingverschuldigd zijn in verhouding tot de opgelopen schade en winstderving gedu-rende de niet nageleefde periodeLevering

 

22. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en ver-voerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds degoedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijnde meerkosten te zijnen laste.

 

23.De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aan-sprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld ofde schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.

 

24. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbonof verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.Klachten

 

25. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de achtdagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de leve-ring binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt ver-ondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingenop grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijdna vaststelling van de gebreken.

 

26. Indien de klant nalaat levering te ontvangen, begint de termijn van acht dagen te lo-pen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdo-kument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.

 

27. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheeltot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet hetrecht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor leve-ring van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.

 

28.De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeel-telijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme ge-deelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zoook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of ver-kochte koopwaar.Betaling

 

29. De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling; eentweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij leve-ring.

 

30. De factuur is betaalbaar, ter woonplaats van de leverancier, contant of op bepaaldetermijn met een maximum van 30 dagen. Wissels, checks, mandaten, kwitanties endergelijke, brengen hieraan geen afwijking.

 

31. De ontvangst van de faktuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van hetBurgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elkeniet betaalde faktuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanma-ning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1 pct per maand.

 

32. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekendezending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 pctvan het factuurbedrag, met een minimum van 40,00 .

 

33. Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet vollediggeleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit testellen tot na de volledige levering.

 

34.Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudtde leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorde-ringen die nog open staan en iedere bestelling of lopend kontrakt te verbreken.

 

35. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering ge-schorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichtewerk of stadium van uitvoering.Bevoegdheid

 

36. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen be-slecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de le-verancier gevestigd is. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voorniet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, wor-den alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht doorde rechtbank van de woonplaats van de consument.Privacy-beleid

 

37.Alle, door u, beschikbaar gestelde informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden en niet worden doorgegeven aan derden. We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor het verwerken van uw bestelling of het beantwoorden van uw vragen. Alle verworven informatie zal worden bewaard in onze beschermde databank. Dit met de bedoeling om u in de toekomst vlot te kunnen helpen bij het plaatsen van een nieuwe bestelling of vragen van u te kunnen beantwoorden. Enkel bepaalde personeelsleden zullen toegang hebben tot uw gegevens.Behalve voor juridische kwesties zullen we aan geen enkele derde uw gegevens vrijwillig doorgeven. We zullen al het mogelijke doen om persoonlijke informatie te vrijwaren van diefstal, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van uw gegevens. Kredietkaart en andere financiële gegevens zullen nooit door ons worden opgevraagd of worden bewaard. Indien u gecontacteerd wordt via e-mail, de post, fax of telefoon, zogezegd door onze firma, geef dan nooit financiële gegevens door. Indien u dit wenst mag u ons op de hoogte brengen van dergelijke feiten op het nummer +32 (0)3 667 57 65.Onze firma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor derden die proberen gegevens van u te bemachtigen door zich voor te doen als een personeelslid van onze firma.Indien u een professioneel bent, is het mogelijk dat we u in de nabije of verre toekomst zullen contacteren ivm speciale aanbiedingen of nieuwe en/of modernere technieken voor het afwerken van uw drukwerk. b)lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering,eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelatenpercentage worden toegestaan;d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aan-maak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

38. Gegevens die door jou worden verstrekt : Primaprint.be verzamelt je bestelgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), de bestanden die door jou worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten en daarnaast je e-mailadres om de bevestiging van je bestelling te kunnen toezenden. Je e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer je dat invult op een Website door je in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over je wanneer je online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze service. Ook is het mogelijk dat wij je contactinformatie verzamelen als je deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten.

39.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:  Primaprint.be gebruikt functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Primaprint.be gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

40.  Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw bestelling

  Jouw gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een aan Primaprint.be gelieerde onderneming die je bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL die jouw naam, e-mail, telefoonnummer en bezorgadres van ons ontvangen om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals WorldPay, IDEAL of PayPal om je (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van Klantenservice.

 • Het beheren van jouw account

  Op sommige Website(s) wordt de mogelijkheid aangeboden om je eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden en opnieuw kan plaatsen.

 • Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven

  We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een co-branded wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener bevatten.

   

  Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail of direct mail worden verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

 • Reviews

  We horen graag over jouw ervaringen met onze Website(s) en onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via Sociale Media, onze Website(s) of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

 • Promoties en prijsvragen

  Als je meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals foto´s. Zo kunnen we de promotie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

 • Onderhoud en ontwikkeling van onze Website(s)

  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je deelname te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dat onderzoek in opdracht voor ons uit. Wij geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, die zich natuurlijk ook aan dit Privacybeleid moeten houden!

 • Fraude

  Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

 • Verbetering van onze Klantenservice

  Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en bewaard. Je helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze Klantenservice.

 • Klantgroepen maken

  Om onze marketing te richten op de juiste doelgroep gebruiken we klantmatchlijsten als onderdeel van onze Google Adwords en Facebook-advertentieactiviteiten. Hierin worden e-mailadressen van onze klanten in versleutelde vorm aan Google of Facebook doorgegeven en zijn hierin dus niet te herleiden naar jou als persoon.

41. Openbaarmaking aan derden: Primaprint.be zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of de bezorgdiensten die je bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

 

42.  Beveiliging: Primaprint.be gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Ieder product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, logo´s of foto’s etc. worden daarnaast beveiligd door jouw unieke e-mailadres en een door ons gegenereerde en door jou persoonlijk aangepaste wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door jouw gemaakte producten niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden wij je aan om jouw wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heb je aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met onze klantenservice of mail naar info@primaprint.be.

43.  Wijzigingen en vragen: We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze Website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken. Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit Privacybeleid, dan kun je altijd contact opnemen met ons. Dit kan via de Website (klik hiervoor op de link ´Contact´) of per telefoon 03 667 57 65. Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar info@primaprint.be of per brief naar Spijker 29B, 2910 Essen.

bottom of page